Kanalizace

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a přípojek všech dimenzí

Vodovody

Výstavba, rekonstrukce, objekty na vodovodních řadech

Železobetonové konstrukce

Čistírmy odpadních vod, jímky, nádrže, vodojemy, průmyslové objekty, rodinné domy

Dopravní stavby

Chodníky, cyklostezky, místní komunikace, parkoviště, opěrné zdi, odvodnění

Plynovody

Je za námi více než 12000m plynovodních rozvodů a přípojek.

O firmě

Firma LB 2000, s.r.o. byla založena v roce 1995 pod názvem LB-GAS, s.r.o. Výhradní činností firmy byla výstavba plynárenských zařízení v regionu střední Moravy. 

V červenci 1999 přistoupila společnost spolu se změnou vlastníků a pod novým vedením k nutným transformačním krokům, které byly v polovině roku 2000 úspěšně dokončeny změnou názvu a sídla společnosti a rozšířením předmětu podnikání na celou oblast problematiky návrhů a realizací inženýrských staveb - kompletní dodávky inženýrských staveb – kanalizací, vodovodů a plynovodů. V rámci posyktování kompexních služeb se oblast podnikání postupně rozrostla o výstavbu dopravních staveb - komunikací a realizaci technických staveb pozemního stavitelství  - nádrže, jímky, rekonstrukce, opravy a sanace staveb. Tímto krokem se naše společnost zařadila mezi jedny z mála firem střední velikosti, které jsou vlastními silami schopny kompletně provést zakázky pro výstavbu inženýrských sítí všeho charakteru.

Naše firma zaměstnává plně kvalifikovaný personál, který má zkušenosti v oblasti plynárenství a vodárenství. Montéři plynovodů a plynárenských zařízení splňují náročné požadavky odborné kvalifikace a dlouholeté praxe. Montážní pracovníci naší firmy mají zkoušky na svařování PE, vybraní svářeči jsou držiteli certifikátu způsobilosti dle ČSN EN 13067. Profesní růst svářečského personálu je zajištěn periodickými zkouškami v daných odbornostech, průběžné zvyšování kvalifikace montérů zajišťujeme proškolováním (s vydáním certifikátu) u producentů užívaných technologií a trubních systémů. 

Firma LB 2000, s.r.o. má zaveden a uplatňován integrovaný certifikovaný systém dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 v rozsahu činností Výstavba, opravy a rekonstrukce kanalizačních a vodovodních sítí včetně příslušejících objektů a technologií, Výstavba, opravy a rekonstrukce vyhrazených plynových zařízení. 

Hlavní produkcí firmy je výstavba kanalizačních stok, vodovodních řadů, železobetonových nádrží a jímek, nové či rekonstrukční práce na kanalizačních stokách, vodovodech a plynovodech. V případě požadavku jsme schopni zajistit v rámci kompletního servisu při výstavbě inženýrských sítí doplnění naší činnosti o výkony inženýrské a projekční v oboru inženýrských a vodohospodářských staveb. 

V současné době disponuje firma LB 2000, s.r.o. na úseku přípravy staveb a vedení staveb pracovníky, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti výstavby inženýrských sítí a vodního hospodářství měst a obcí.

Na základě výše uvedeného jsme schopni profesně zabezpečit tyto činnosti :

  • realizace inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, plynovody – distribuční sítě, přípojky) – viz reference dále…
  • realizaci monolitických šachet, jímek, nádrží ( šachty na vodovodní síti,  vodojemy, čistírmy odpadních vod, retenční nádrže, šachty na kanalizační sítí atd.
  • realizaci oprav a sanací pozemních staveb technického charakteru ( sanace nádrží vodojemů, ČOV, rekonstrukce a opravy pozemních staveb)
  • projektová příprava a inženýrská činnost v oboru inženýrských sítí a vodohospodářských staveb zabezpečená ve spolupráci s odbornými spolupracujícími firmami
  • záruční a pozáruční servis, poruchové služby, výhledově provozování malých vodohospodářských celků

Zodpovědným přístupem, vysokou odborností (společnost vlastní potřebná oprávnění a certifikáty) a v neposlední řadě i dále uvedenými prostředky se snažíme docílit maximální kvality ve prospěch zákazníka.